11:45 - 13:00

Sesja II

Moderator: Jacek Nowakowski, Wiceprezes, Polska Platforma LNG

Prezentacja: Nowe kierunki rozwoju rynku LNG w Polsce i ich znaczenie dla koncepcji kogeneracji

– Lech Wojciechowski, Kierownik Zespołu Badań i Strategii, Duon

Prezentacja: Proces regazyfikacji LNG jako źródło pozyskiwania energii chłodu

– Mariusz Koba, Prezes, BEST Systemy Grzewcze

Prezentacja: Prawna kontrola metrologiczna instalacji do LNG – wymogi techniczne i prawne

– Maciej Marusiak, Starszy Konsultant, Emerson

Panel dyskusyjny: Kwestie legislacyjne utrudniające popularyzację LNG w Polsce. Przykład realny z biznesu

– Maciej Skowroński, Koordynator ds. Rozwoju Rynku LNG, BARTER

– Lech Wojciechowski, Kierownik Zespołu Badań i Strategii, Duon

– Piotr Werner, Product Digital Marketing Manager, Volvo Trucks Polska

– Piotr Ozimek, Prezes, Epo Trans

Moderator: Jacek Nowakowski, Vice-chairman, Polish LNG Platform

Presentation: New development directions for the Polish LNG market and their importance for the concept of cogeneration

– Lech Wojciechowski, Head of the Research and Strategy Team, DUON

Presentation: LNG regasification process as the source for cold energy

– Mariusz Koba, Chairman, BEST Systemy Grzewcze

Presentation: Legal metrological control of LNG installations – technical and legal requirements

– Maciej Marusiak, Senior Consultant, Emerson

Discussion panel: Legislative issues hindering the popularization of LNG in Poland in context of actual business cases

– Maciej Skowroński, LNG Market Development Coordinator, BARTER

– Lech Wojciechowski, Head of the Research and Strategy Team, Duon

– Piotr Werner, Product Digital Marketing Manager, Volvo Trucks Poland

– Piotr Ozimek, Chairman, Epo Trans

W skrócie

  • 17 listopada 2020
  • 11:45 - 13:00
  • Youtube streaming

Prelegenci